Onze nieuwe website staat 'Live' klik hier om ernaar toe te gaan


... pas uw bladwijzers/bookmarks aan!
Wegwijzer Ligging:Legerstraat 40 Wilrijk (tussen Crematorium en Skischans)
Oppervlakte : 16 ha 17 ha 37 ca, hier sluit een gedeelte stadseigendom aan: 14 ha 44 a
Eigenaar: AMINAL, dienst Natuur
Beheer : Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
Inlichtingen: Veerle De Saedeleer vee_saddler@yahoo.co.uk,en Tuur Wuyts, tel 03 449 99 11 arthurwuyts@telenet.be
Aanvraag geleide wandelingen: Tuur Wuyts tel 03/449 99 11

In Antwerpen, district Wilrijk, ligt een uniek natuurreservaat. Uniek door haar ligging bij de stad en eveneens uniek door de combinatie van natuurbehoud en monumentenzorg.

Het besluit van de legerleiding om van Antwerpen het centrum van het Belgische verdedigingsstelsel te maken, leidde in 1859 tot grootse versterkingswerken. Het project bestond uit twee delen: een nieuwe omwalling rond Antwerpen en acht forten op onderlinge afstand van twee km ten zuiden van de stad. De omwalling is verdwenen door aanleg van de Ring. Zeven van de acht bakstenen forten staan er nog steeds en vormen een opmerkelijke reeks groene bastions.

Fort 7 is het best bewaarde fort en heeft grotendeels de bestemming reservaatgebied op het gewestplan. Het is ook een volledig beschermd monument.


Sinds 1985 wordt het Fort door Natuurpunt (toen nog De Wielewaal) beheerd, waarbij vooral maaibeheer wordt toegepast om de natuurwaarde optimaal te houden. Een rijke variatie aan biotopen zorgt voor een hoge diversiteit in flora en fauna: wilde en halfwilde graslanden, gemengd loofbos, struwelen, oude muren, wegbermen, dijktaluds, vijvers en oevers. Bij de waarnemingen horen Daslook, Wilde marjolein, Beemdooievaarsbek, Hartgespan, Klein glaskruid en Gevlekte orchis. Tot de broedvogels behoren Fuut, IJsvogel, Grote bonte specht, Waterhoen, Meerkoet en Boomkruiper.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken worden op het Fort uitgevoerd. Zo loopt er reeds 10 jaar een onderzoek naar de successie van zwammen op dood hout. Verder loopt er een universitair onderzoek naar het gedrag van kool-en pimpelmezen. Regelmatig worden er inventarissen gemaakt van de aanwezige watervogels, vleermuizen en libellen. Zelfs lieveheerbeestjes werden geidentificeerd.

Het Fort is niet vrij toegankelijk, maar op aanvraag worden geleide wandelingen ingericht voor groepen waarbij naar keuze de aandacht kan uitgaan naar de natuur als naar het monument. De omliggende scholen maken hier gretig gebruik van. Binnen de fortgrenzen ligt ook ons infolokaal “De IJsvogel”

In 1999 werd het gedeelte natuurreservaat door de Afdeling Natuur aangekocht. De uitdaging voor de toekomst is een zo rijk mogelijk stadsnatuurreservaat met behoud en herstel van het monument en een aantrekkelijk aanbod van natuur- en historische educatie.

Hiertoe werd een beheerscommissie in het leven geroepen met als partners de Afdeling Natuur, Natuurpunt vzw, de stad Antwerpen, lijnvissersclub De Meyvis en de Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum. Deze laatste houdt zich vooral bezig met militaire archeologie. De Meyvis is gevestigd op het gedeelte dat eigendom is van de stad. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen blijft beheerder van het natuurreservaat en verzorgt het natuurbeheer en de natuureducatie.

En hier vind je de link naar de plaats van Fort7 op google maps.

datum laatste wijziging: 13/10/2013
Any emailadres found on this site may not be used to send mass-mailings to.
Email-adressen gepubliceerd op deze site mogen niet worden gebruikt om massa-mailings naartoe te sturen.
De webmaster doet zijn best om de informatie correct weer te geven, maar er kan al eens een foutje insluipen, als u een foutje ziet: meld me het dan. Dank u.